767 43 80 43
Calendar
Calendar

ubezpieczenie

Spis treści

  1. AXA TRAVEL KONTYNENTY przejdź
  2. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI przejdź

AXA TRAVEL KONTYNENTY

 

logo_AXA_PL_lewe_RGB__1600x1200_

 

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu dla Klientów dokonujących rezerwacji miejsc noclegowych w

MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o.Na mocy Umowy Generalnej nr 20062 zawartej pomiędzy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. a MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o, wszyscy Klienci Biura są objęci ochroną ubezpieczeniową AXA TUiR S.A. w następującym zakresie:


UBEZPIECZENIE AXA TRAVEL KONTYNENTY wraz z assistance:Koszty leczenia (KL) – zapewnia pokrycie wydatków powstałych z tytułu m.in.: badań lekarskich przy nagłych zachorowaniach, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu ubezpieczonego, pobytu w szpitalu, podróży osoby towarzyszącej, powrotu do kraju itd. Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: chorób wenerycznych, AIDS, zdarzeń będących następstwem przestępstwa lub po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków. Suma ubezpieczenia dla osób podróżujących do krajów całego świata wynosi: 10 000 EUR.

Koszty ratownictwa dla osób uprawiających amatorsko sporty – podlimit kosztów leczenia. Suma ubezpieczenia: 5 000 EUR.

Choroby Przewlekłe (CP)
– Klienci Biura nie są ubezpieczeni od chorób przewlekłych i nowotworowych. Osobom zainteresowanym zalecamy dokupienie ubezpieczenia w Biurze.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
– ubezpieczenie obejmuje świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci. Suma ubezpieczenia NNW z tytułu uszczerbku na zdrowiu na podróże do wszystkich państw świata wynosi równowartość 2 000 EUR, a świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 50% sumy ubezpieczenia: 1 000 EUR.


Centrum Alarmowe – w ramach usługi assistance, Klienci Biura posiadają dostęp do Centrum Alarmowego, czynnego 7 dni w tygodniu, 24h/dobę. Do Centrum Alarmowego należy bezzwłocznie zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, w celu uzyskania pomocy. W przypadku rachunków opłaconych gotówkowo bez uprzedniego dokonania zgłoszenia do Centrum Alarmowego, ubezpieczony zostaje obciążony franszyzą redukcyjną w wysokości 20 EUR (potrącaną z rachunku za leczenie).

Zgłoszenia do Centrum Alarmowego należy dokonać pod poniższy numer:


Centrum Alarmowe tel. 00 48 22 575 90 80, fax 00 48 22 575 90 82

Numer ubezpieczenia 20062

 

Ważne!

W przypadku gdy ubezpieczony sam pokrywa koszty drobnych usług medycznych, pomimo zgłoszenia szkody do Centrum Alarmowego, ważne jest, aby wszystkie wydatki były udokumentowane rachunkami, w przeciwnym wypadku AXA może odmówić wypłaty odszkodowania.

Druki zgłoszenia szkód, w których opisana jest dokumentacja jaką trzeba dołączyć do zgłoszenia szkody, należy pobrać ze strony www.axa-polska.pl.

Likwidacja szkód odbywa się przez AXA TUiR S.A., zatem ani MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o., ani i inne biura sprzedające ofertę Biura nie będą dokonywały żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Pełne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia wraz z assistance, kosztów ratownictwa, NNW, „OWU podróży Kontynenty” dostępne są na stronie: www.axa-polska.pl w zakładce oferta dla firm/ubezpieczenia korporacyjne. Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia.

 

Koszy leczenia (KL *)
10 000 EUR
Badania, lekarstwa,
środki opatrunkowe
do wysokości sumy ubezpieczenia (KL*)
Wizyta/ konsultacje lekarskie do wysokości sumy ubezpieczenia (KL*)
Pobyt w szpitalu:
operacja, leczenie

do wysokości sumy ubezpieczenia (KL*)

Stomatologia do 250 EUR
Naprawa / zakup
protez, okularów
do 10% sumy ubezpieczenia (KL*)
1 wizyta lekarska związana z ciążą
do 100 EUR
Poród przed 32 tygodniem ciąży 2000 EUR
Koszty transportu medycznego
do wysokości sumy ubezpieczenia (KL*)
Koszty pomocy assistance
Do sumy (KL*)
Koszty zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej
100 EUR dziennie/ do 7 dni
Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia
do 2000 EUR
Zastępczy kierowca w przypadku, gdy Ubezpieczony nie może kontynuować podróży powrotnej samochodem
do 1000 EUR
Ubezpieczenie NNW
2000 EUR

Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Do 50% sumy ubezpieczenia NNW
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży Cena imprezy maksymalnie do 4000 EUR na osobę
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży ze zwyżką za choroby przewlekłe i nowotworowe Cena imprezy maksymalnie do 4000 EUR na osobę

 

 

pdf OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI


Jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika – koszt ubezpieczenia wynosi 3,5% pełnej ceny wykupionej imprezy. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca koszty poniesione w związku z rezygnacją z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagła poważna choroba Uczestnika lub osoby bliskiej, śmierć Uczestnika albo członka najbliższej rodziny, poważna szkoda w mieniu Uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub przestępstwa, wypadku samochodowego, kolizji lub karambolu z udziałem osób ubezpieczonych, zaistniałego w drodze na imprezę turystyczną, uniemożliwiającego uczestnictwo w imprezie turystycznej.

Każdy taki przypadek winien być odpowiednio udokumentowany (raport z policji, zaświadczenie od niezależnego lekarza) a AXA TUiR S.A. zastrzega sobie prawo do zweryfikowania dokumentów oraz do powołania niezależnych od ubezpieczonego biegłych specjalistów.

Wysokość odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty zgłoszenia rezygnacji w biurze podróży w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy i jest równa wysokości potrąceń dokonanych przez biuro podróży z tego tytułu, na podstawie warunków uczestnictwa MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o dotyczących rezygnacji z imprezy, zawartych w umowie uczestnictwa w imprezie.

Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 80% poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów z zastrzeżeniem górnej granicy ceny imprezy na osobę – równowartości 4000 EUR.


Każdy Klient ma możliwość wykupienia ubezpieczenia KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ I PRZERWANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ ze zwyżką za chorobę przewlekłą i nowotworową (CP).


Uwaga!

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można zawrzeć nie później niż do 5 dnia od daty zawarcia umowy w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części – zaliczki). W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi być zawarte tylko w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie!

Pełne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy – OWU podróży Kontynenty dostępne są na stronie:
www.axa-polska.pl w zakładce oferta dla firm/ubezpieczenia korporacyjne.

Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia.