Oferta na 2018 rok już dostępna na naszych stronach. Zapraszamy!
767 43 80 43
Calendar
Calendar

ubezpieczenie

Spis treści

  1. AXA TRAVEL KONTYNENTY przejdź
  2. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI przejdź

AXA TRAVEL KONTYNENTY

 

logo_AXA_PL_lewe_RGB__1600x1200_

 

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu dla Klientów dokonujących rezerwacji miejsc noclegowych w

MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o.Na mocy Umowy Generalnej nr 20062 zawartej pomiędzy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. a MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o, wszyscy Klienci Biura są objęci ochroną ubezpieczeniową AXA TUiR S.A. w następującym zakresie:


UBEZPIECZENIE AXA TRAVEL KONTYNENTY wraz z assistance:Koszty leczenia (KL) – zapewnia pokrycie wydatków powstałych z tytułu m.in.: badań lekarskich przy nagłych zachorowaniach, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu ubezpieczonego, pobytu w szpitalu, podróży osoby towarzyszącej, powrotu do kraju itd. Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: chorób wenerycznych, AIDS, zdarzeń będących następstwem przestępstwa lub po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków. Suma ubezpieczenia dla osób podróżujących do krajów całego świata wynosi: 10 000 EUR.

Koszty ratownictwa dla osób uprawiających amatorsko sporty – podlimit kosztów leczenia. Suma ubezpieczenia: 5 000 EUR.

Choroby Przewlekłe (CP)
– Klienci Biura nie są ubezpieczeni od chorób przewlekłych i nowotworowych. Osobom zainteresowanym zalecamy dokupienie ubezpieczenia w Biurze.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
– ubezpieczenie obejmuje świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci. Suma ubezpieczenia NNW z tytułu uszczerbku na zdrowiu na podróże do wszystkich państw świata wynosi równowartość 2 000 EUR, a świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 50% sumy ubezpieczenia: 1 000 EUR.


Centrum Alarmowe – w ramach usługi assistance, Klienci Biura posiadają dostęp do Centrum Alarmowego, czynnego 7 dni w tygodniu, 24h/dobę. Do Centrum Alarmowego należy bezzwłocznie zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, w celu uzyskania pomocy. W przypadku rachunków opłaconych gotówkowo bez uprzedniego dokonania zgłoszenia do Centrum Alarmowego, ubezpieczony zostaje obciążony franszyzą redukcyjną w wysokości 20 EUR (potrącaną z rachunku za leczenie).

Zgłoszenia do Centrum Alarmowego należy dokonać pod poniższy numer:


Centrum Alarmowe tel. 00 48 22 575 90 80, fax 00 48 22 575 90 82

Numer ubezpieczenia 20062

 

Ważne!

W przypadku gdy ubezpieczony sam pokrywa koszty drobnych usług medycznych, pomimo zgłoszenia szkody do Centrum Alarmowego, ważne jest, aby wszystkie wydatki były udokumentowane rachunkami, w przeciwnym wypadku AXA może odmówić wypłaty odszkodowania.

Druki zgłoszenia szkód, w których opisana jest dokumentacja jaką trzeba dołączyć do zgłoszenia szkody, należy pobrać ze strony www.axa-polska.pl.

Likwidacja szkód odbywa się przez AXA TUiR S.A., zatem ani MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o., ani i inne biura sprzedające ofertę Biura nie będą dokonywały żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Pełne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia wraz z assistance, kosztów ratownictwa, NNW, „OWU podróży Kontynenty” dostępne są na stronie: www.axa-polska.pl w zakładce oferta dla firm/ubezpieczenia korporacyjne. Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia.

 

Koszy leczenia (KL *)
10 000 EUR
Badania, lekarstwa,
środki opatrunkowe
do wysokości sumy ubezpieczenia (KL*)
Wizyta/ konsultacje lekarskie do wysokości sumy ubezpieczenia (KL*)
Pobyt w szpitalu:
operacja, leczenie

do wysokości sumy ubezpieczenia (KL*)

Stomatologia do 250 EUR
Naprawa / zakup
protez, okularów
do 10% sumy ubezpieczenia (KL*)
1 wizyta lekarska związana z ciążą
do 100 EUR
Poród przed 32 tygodniem ciąży 2000 EUR
Koszty transportu medycznego
do wysokości sumy ubezpieczenia (KL*)
Koszty pomocy assistance
Do sumy (KL*)
Koszty zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej
100 EUR dziennie/ do 7 dni
Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia
do 2000 EUR
Zastępczy kierowca w przypadku, gdy Ubezpieczony nie może kontynuować podróży powrotnej samochodem
do 1000 EUR
Ubezpieczenie NNW
2000 EUR

Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Do 50% sumy ubezpieczenia NNW
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży Cena imprezy maksymalnie do 4000 EUR na osobę
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży ze zwyżką za choroby przewlekłe i nowotworowe Cena imprezy maksymalnie do 4000 EUR na osobę

 

 

pdf OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI


Jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika – koszt ubezpieczenia wynosi 3,5% pełnej ceny wykupionej imprezy. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca koszty poniesione w związku z rezygnacją z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagła poważna choroba Uczestnika lub osoby bliskiej, śmierć Uczestnika albo członka najbliższej rodziny, poważna szkoda w mieniu Uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub przestępstwa, wypadku samochodowego, kolizji lub karambolu z udziałem osób ubezpieczonych, zaistniałego w drodze na imprezę turystyczną, uniemożliwiającego uczestnictwo w imprezie turystycznej.

Każdy taki przypadek winien być odpowiednio udokumentowany (raport z policji, zaświadczenie od niezależnego lekarza) a AXA TUiR S.A. zastrzega sobie prawo do zweryfikowania dokumentów oraz do powołania niezależnych od ubezpieczonego biegłych specjalistów.

Wysokość odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty zgłoszenia rezygnacji w biurze podróży w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy i jest równa wysokości potrąceń dokonanych przez biuro podróży z tego tytułu, na podstawie warunków uczestnictwa MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o dotyczących rezygnacji z imprezy, zawartych w umowie uczestnictwa w imprezie.

Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 80% poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów z zastrzeżeniem górnej granicy ceny imprezy na osobę – równowartości 4000 EUR.


Każdy Klient ma możliwość wykupienia ubezpieczenia KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ I PRZERWANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ ze zwyżką za chorobę przewlekłą i nowotworową (CP).


Uwaga!

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji można zawrzeć nie później niż do 5 dnia od daty zawarcia umowy w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części – zaliczki). W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, ubezpieczenie kosztów rezygnacji musi być zawarte tylko w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie!

Pełne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy – OWU podróży Kontynenty dostępne są na stronie:
www.axa-polska.pl w zakładce oferta dla firm/ubezpieczenia korporacyjne.

Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia.