767 43 80 43
Calendar
Calendar

polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

1) Administratorem danych osobowych jest Millennium Travel International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 14/5, 59 – 220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000376467, REGON: 021425447, NIP: 691 – 247 – 81- 83,

 

2) Administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

 

3) W celu założenia konta na portalu www.millennium.travel niezbędne jest zaznaczenie pola obejmującego złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem serwisem i akceptacją jego treści oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez administratora. Klienci podają następujące dane: 

a. Login;

b. Adres e-mail;

c. Hasło 

 

4) W celu dokonania rezerwacji imprezy turystycznej Klienci podają dodatkowo następujące dane:

a. Płeć;

b. Imię;

c. Nazwisko;

d. Datę urodzenia;

e. Numer dowodu osobistego;

f. PESEL;

g. Adres zamieszkania

h. Numer telefonu; 

 

5) Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie przez administratora informacji handlowych i marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane. 

 

6) Podane dane osobowe będą wykorzystywane w celach:

a. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, 

b. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, 

c.  dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, 

d. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, 

e. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”. 

 

7) Podane dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 6), tj.:

a. w przypadku przetwarzania danych w związku wykonywaniem umowy będzie to czas trwania umowy;

b. w przypadku przetwarzania danych w związku z wykonywaniem ciążących obowiązków prawnych będzie to  czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie danych; 

c. w przypadku przetwarzania danych w związku z dochodzeniem roszczeń będzie to czas po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy;

d. w przypadku przetwarzania danych w związku z marketingiem usług własnych w czasie trwania umowy będzie to czas trwania umowy;

e. w przypadku przetwarzania danych w sytuacji wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych będzie to czas do momentu wycofania zgody. 

 

8) Klient ma prawo złożyć wniosek:

a. dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), 

b. o sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, 

c. o  przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, 

d. o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

 

9) Niezależnie od uprawnień wskazanych w pkt 8), Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. 

 

10) Dane klientów mogą być przetwarzane, oprócz osób upoważnionych przez administratora, również innym podmiotom, w tym przetwarzającym dane w imieniu administratora, takim jak agenci czy podmioty wykonujące na zamówienie administratora działania zarówno merytoryczne jak i techniczne oraz innym administratorom, takim jak linie lotnicze, wyspecjalizowane ośrodki zdrowia w Polsce i za granicą, czy administracja hotelowa.

 

11) Dane klientów mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

Ostatnia aktualizacja: maj 2018